Vyberte stránku

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je našou prioritou.

Vernostný program CREEDO ako Správca a Spracovateľ osobných údajov prehlasuje, že je registrovaný Úradom na ochranu osobných údajov alebo spracuváva osobné údaje podľa osobitných právnych predpisov a spracovanie osobných údajov vykonáva v súlade s platnou právnou úpravou podľa Zákona.

CREEDO sa zaväzuje

  1. spracovávať osobné údaje len za podmienok a v rozsahu stanovenom vernostným programom Creed, zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch pričom táto povinnosť platí aj po ukončení spracúvania osobných údajov,
  2. zabrániť tomu, aby došlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov, pričom táto povinnosť platí aj po ukončení spracúvania osobných údajov,
  3. prijať technicko – organizačné opatrenia na zabezpečenie požadovanej ochrany osobných údajov, a to najmä také, ktoré sa týkajú zabezpečenie objektov a miestností, v ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov zámky, ďalej elektronickým zabezpečením opatrenia týkajúce sa zabezpečenia automatizovaného spracovania osobných údajov predovšetkým obmedzením prístupových práv, bezpečnostnými zálohami, antivírusovou ochranou, príp. ďalšími, tieto opatrenia obnoviť pravidelne podľa technologického vývoja,
  4. informovať svojich zamestnancov o rozsahu spracovania os. údajov a preškoliť je ohľadom povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zamestnania u spracovateľa. S každou osobou, ktorá sa pri plnení služieb na strane spracovateľov bude zoznamovať s dátami a osobnými údajmi musia mať spracovateľ uzatvorenú zmluvu o mlčanlivosti a ochrane dát,
  5. dbať na to, aby dotknuté osoby neutrpeli pri spracovaní osobných údajov ujmu na svojich právach,
  6. vykonať bezodkladnú likvidáciu osobných údajov, akonáhle pominie účel, pre ktorý boli spracované.

Rozsah spracovanie dát

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácie týkajúce sa subjektu údajov, ktorá podlieha ochrane podľa Zákona. Správca bude spracovávať osobné údaje najmä v rozsahu:

  • Identifikačné a adresné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa
  • kontaktné údaje: telefón, e-mailová adresa
  • citlivé údaje: nie
  • iné osobné údaje: číslo bankového účtu (nepovinné, iba pre prevod bonusov)

Prístup, zmena, zrušenie účtu

Každý účastník vernostného programu CREEDO, má právo na prístup, zmenu, alebo vymazanie jeho osobných údajov a to všetko on-line vo svojej administrácii CREEDO. Výmaz vykoná „zrušením účtu“ v administrácii. Zrušením účtu sú vymazané osobné údaje. Zachované zostávajú len zákonom určené dátumy pre účtovné kontrolu a to po dobu piatich rokov od poslednej vykonanej transakcie (uplatnenie bonusu, alebo výplata bonusu).

Účel spracovania dát

Účelom spracovania osobných údajov je správa a tvorba vernostného programu a poskytnutie využívať výhody a zľavy u partnerských firiem CREEDO a následný prevod nasporených bonusov na bankový účet užívateľa vernostného programu CREEDO. Ďalej sú údaje spracovávané na rozosielanie informácií o novinkách v programe CREEDO a o správne uplatnených bonusoch v rámci vernostného programu CREEDO vrátane vybavovania prípadných reklamácií.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas s rozosielaním informácií o uplatnených bonusoch a novinkách vo vernostnom programe CREEDO, môžete kedykoľvek písomne odvolať, máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na vysvetlenie či opravu osobných údajov v zmysle § 21 Zákona.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň, ktoré si vážime. V prípade doplňujúcich otázok, alebo podnetov k zlepšeniu, nás kontaktujte na náš e-mail info (zavináč) creedo.eu

Robíme to pre Vás 🙂