Vyberte stránku

Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá vernostného programu CREEDO

platné od dňa 16. 12. 2018

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1  Spoločnosť CREEDO věrnostní program s.r.o., IČO: 07692064, so sídlom Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, vložka 305610, výpis z obchodného registra nájdete TU (ďalej len „CREEDO“ ) prevádzkuje vernostný program CREEDO, ktorý svojim klientom (držiteľom vernostnej karty CREEDO) umožňuje nákupom tovaru a služieb u vybraných obchodníkov CREEDO (ďalej len „partneri CREEDO“) získavať výhody (ďalej len „Vernostný program CREEDO“), ktoré je možno premeniť za odmeny .

1.2  Klient je na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok a Pravidiel Vernostného programu oprávnený zúčastniť sa Vernostného programu CREEDO a obdržať s tým spojené výhody (ďalej „Klientske výhody“). Klient smie (ale nie je povinný) Vernostný program CREEDO odporučiť tretím osobám.

1.3  Tovar a služby, zakúpené klientom u partnerských spoločností (ďalej len „nákupy“), budú registrované vo vernostnom programe CREEDO.

Článok II.

REGISTRÁCIA vo vernostnom programe CREEDO

2.1  Účastníkom Vernostného program CREEDO sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá vykoná riadnu registráciu do programu na webových stránkach programu CREEDO alebo cez kontaktný linku programu CREEDO, prípadne u konkrétneho partnera CREEDO a udelí súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami Vernostného programu CREEDO.

2.2  Miestom registrácie je miesto trvalého bydliska klienta, resp. v sídle právnickej osoby.

2.3  Akceptovaním (prijatím) registračné žiadosti zo strany CREEDO sa žiadateľ stane klientom CREEDO a obdrží osobné klientskej prístupy („ID-číslo“). Toto oprávňuje k účasti na vernostnom programe CREEDO. Vo vernostnom programe CREEDO sú evidované nákupy zohľadňované iba u registrovaných klientov (s ID-číslom). Klient je povinný CREEDO bezodkladne informovať o zmenách svojich osobných údajov (adresa bydliska, e-mailová adresa, bankové spojenie, telefónne číslo atď.).

2.4  Registráciou klient udeľuje svoj súhlas s účasťou vo vernostnom programe CREEDO. Prehlasuje, že jeho súhlas je vážny a slobodný, urobený na základe zoznámenie sa s pravidlami Vernostného programu CREEDO. Účastník týmto udeľuje svoje vedomé, informované a slobodné dovolenia so spracovaním osobných údajov správcom CREEDO věrnostní program s.r.o. na účely prevádzky Vernostného programu CREEDO. Súhlas je v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 121/2000 Zb. o ochrane osobných údajov dobrovoľný. V prípade odmietnutia poskytnutia súhlasu so spracovaním osobným údajov nemôže byť subjekt osobných údajov účastníkom Vernostného programu CREEDO. V prípade odmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov sa tieto údaje využité len pre vlastnú potrebu správcu na vylúčenie možnosti, že tieto údaje budú opakovane použité k ponuke obchodu a služieb.

2.5  Registráciou klient udeľuje tiež svoj súhlas s využitím svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje v súlade s podmienkami Vernostného programu CREEDO pre zasielanie obchodných oznámení v rámci Vernostného programu CREEDO a v rámci obchodných aktivít partnerov Vernostného programu CREEDO. Súhlas je v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov dobrovoľný. V prípade nesúhlasu nebudú uvedené údaje využité pre zasielanie obchodných oznámení v rámci Vernostného programu CREEDO.

2.6  Súhlas s využitím osobných údajov pre rozosielanie obchodných oznámení je možné kedykoľvek zrušiť písomne u CREEDO věrnostní program s.r.o. alebo emailom na info@creedo.eu.

2.7  Ďalšie ustanovenia, relevantné pre ochranu osobných údajov, pri použití internetové stránky CREEDO, sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na www.creedo.eu.

2.8  Klient má nárok iba na Klientske bonusy a výhody z Vernostného programu CREEDO. Akákoľvek odmena za jeho činnosť nad rámec týchto výhod klientovi nepatrí. Klientovi nenáleží žiadna náhrada nákladov v akejkoľvek forme.

Článok III.

Pravidlá Vernostného programu CREEDO a Klientske výhody

3.1  CREEDO uzatvára s partnerskými spoločnosťami dohody, ktoré umožňujú CREEDO poskytovať klientom v rámci Vernostného programu CREEDO výhody. CREEDO sa snaží o dohodnutie čo najlepších podmienok a o neustále rozširovanie siete svojich partnerských spoločností. Aktuálny prehľad partnerov CREEDO je k nahliadnutiu online na www.creedo.eu/partneri.

3.2  Nákupy u partnerských spoločností získa klient Klientské výhody z Vernostného programu CREEDO v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to výhodu peniaze späť, odmenu za odporúčanie a CREEDO bonus a prípadne ďalšie Klientske výhody (pozri časť IV.).

3.3  Klient sa na vernostnom programe CREEDO zúčastňuje prostredníctvom CREEDO karty, ktorú môže využívať pre svoje nákupy. Táto plastová CREEDO karta slúži iba na evidenciu nákupných dát klienta u partnerských spoločností. Nákupný údaje, evidované partnerskou spoločnosťou prostredníctvom CREEDO karty, sú zaslané CREEDO na účely výpočtu z nich vyplývajúcich Klientskych výhod.

3.4  Registrácia a účasť na vernostnom programe CREEDO je pre klientov bezplatná, rovnako ako vydanie CREEDO karty. V prípade straty, resp. ak bude CREEDO karta vykazovať známky opotrebovania, má klient kedykoľvek možnosť si objednať náhradnú kartu.

3.5  Klient má kedykoľvek možnosť zdarma využiť virtuálnu CREEDO kartu zo svojho Online Office.

3.6  Klient nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu CREEDO oprávnený k propagácii Vernostného programu CREEDO v akejkoľvek podobe. Pristúpením k vernostnému programu CREEDO nevzniká klientovi v žiadnom ohľade právo na zastupovanie CREEDO ani právo preberanie hotovosti, či vykonávanie inkasa pre CREEDO.

3.7  Klient ďalej nie je oprávnený k viacnásobnej registrácii. V prípade duplicitné registrácie každého klienta si spoločnosť CREEDO věrnostní program s.r.o. vyhradzuje právo takého klienta zbaviť účasti na vernostnom programe CREEDO. Toto zrušenie účasti klienta bude zaregistrovanému klientovi oznámené pomocou e-mailu.

3.8  Účasť klienta na vernostnom programe CREEDO resp. odporúčanie ďalších klientov prebieha výhradne v rámci samostatnej činnosti na vlastnú zodpovednosť, ktorá je na CREEDO věrnostní program s.r.o. právne nezávislá.

3.9  Účasťou na vernostnom programe CREEDO nevzniká jeho klientom právo akokoľvek konať v mene spoločnosti CREEDO věrnostní program s.r.o. alebo inak túto spoločnosť zaväzovať.

3.10  Rozsah plnenia spoločnosťou CREEDO věrnostní program s.r.o. sa obmedzuje na vykonanie Vernostného programu CREEDO. Kúpna zmluva na tovar alebo zmluva o službách vzniká výhradne medzi klientom a príslušnou partnerskou spoločnosťou a spoločnosť CREEDO věrnostní program s.r.o. v žiadnom ohľade nezodpovedá za škodu spôsobenú partnermi CREEDO ani za záväzky partnerov CREEDO z chybného plnenia klientovi.

Článok IV.

Nákupy s CREEDO

4.1  Nákupy, ktoré budú zaúčtované vo vernostnom programe CREEDO, prinášajú klientovi Klientske výhody. Klientske výhody sa zakladajú na zmluvne dohodnutých podmienkach medzi CREEDO a príslušným partnerom CREEDO. Percentuálna výška Klientske výhody sa mení podľa partnera CREEDO, komodity a brandže. Klientské výhody tvorí Spätný bonus, Odmena za odporúčanie, a poprípade rozšírených Klientskych výhod:

·  Spätný bonus: za nákupy, ktoré budú zaúčtované vo vernostnom programe CREEDO, dostane klient konkrétne% peňazí späť. Platí percentuálna sazba pre peniaze späť príslušného partnera CREEDO uvedenej na www.creedo.eu.

·  Odmena za odporúčanie: Za nákupy klientov priamo odporúčaných odporúčateľovi (osoby, ktoré sa u CREEDO registrovali na základe odporúčania klienta) ako aj klientov, získaných týmito osobami (nepriamo získané osoby), ktoré budú zaúčtované vo vernostnom programe CREEDO, dostane klient vždy až 0, 5% zo všetkých nákupných súm čoby Odmenu za odporúčania. Odmena za odporúčanie za ďalší nepriamo získané klientmi nevznikne. Platí percentuálna sazba pre bonus za priateľstvo každého jednotlivého partnera CREEDO, uvedené na www.creedo.eu.

·  Klienti majú za určitých podmienok mimo to možnosť, získať nad rámec ich vlastných nákupov a nákupov všetkých priamych a nepriamych získaných klientov rozšírené Klientské výhody. Podmienky, ktoré platia pre rozšírené Klientské výhody, je možné zobraziť v osobnom Online Office na www.creedo.eu. Tu sú taktiež stanovené bližšie podmienky.

4.2  V prípade použitia CREEDO karty budú klientovi pripísané Klientské výhody u vykonaných nákupov, ktoré boli zúčtované voči CREEDO do nedele, 23.00 hod. CREEDO zabezpečí, že partneri CREEDO vykonajú vyúčtovanie najneskôr do dvoch mesiacov po nákupe. Nárok klienta na prevod našetrené sumy zo Spätného bonusu a Odmeny za odporúčanie vzniká od minimálnej prevodné čiastky podľa článku 6.2. Klient bude o prevedenej sume informovaný e-mailovou správou.

4.3  CCREEDO sa snaží dohodou dlhodobo udržať alebo dokonca navýšiť výhodnejšie podmienky s partnerskými spoločnosťami. CREEDO je oprávnený zmeniť s termínom vykazovania v dĺžke 4 týždňov jednotlivé Klientské výhody pre jednotlivých partnerov CREEDO, ak a v akej miere, sa podmienky dohodnuté s partnerskými spoločnosťami zmení. Aktuálne použiteľné podmienky budú zverejnené na www.creedo.eu. Pre výpočet Klientskych výhod, patriacich klientovi, sa použijú podmienky, ktoré platia v okamihu, keď bola vykonaná celková platba partnerovi CREEDO.

4.4  CREEDO poskytne každému klientovi na internetových stránkach CREEDO zadarmo Online Office na www.creedo.cz (login-zóna), v ktorej môže získať kedykoľvek po zadaní používateľského mena a hesla náhľad na ním vykonané nákupy tovaru a služieb, odporúčané klienty ako aj informácie o klientskych výhodách z Vernostného programu CREEDO.

4.5  Prístupové údaje na použitie Online Office (užívateľské meno, heslo a PIN) je klient povinný uchovávať na bezpečnom mieste a prísne dôverne. Prístupové údaje nesmú byť za žiadnych okolností sprístupnené tretím osobám. Osobné nastavenia môžu byť klientom kedykoľvek zmenené na www.creedo.cz (login-zóna).

4.6  Klient sa zaväzuje akékoľvek zneužitie svojho online prístupu neodkladne oznámiť CREEDO. Po okamžitom uzamknutí jeho prístupu budú klientovi následne zaslaná nová prístupové údaje pomocou SMS, e-mailom alebo poštou.

4.7  Ukončenie účasti na vernostnom programe CREEDO: Klient má právo kedykoľvek ukončiť písomným vyhlásením zmluvný vzťah s CREEDO. Klient ďalej v rámci bežiaceho zmluvného vzťahu nie je povinný robiť nákupy, získavať klientov alebo vykonávať iné činnosti.

4.8  Pri ukončení zmluvného vzťahu má klient nárok len na také Klientské výhody z vernostného programu CREEDO, pre ktoré existoval v okamihu ukončenia zmluvy dôvod, tj. Keď bol nákup, ktoré oprávňuje k spätnému bonusu alebo k Odmene za odporúčanie, v okamihu ukončenia zmluvy už urobený.

4.9  CREEDO věrnostní program s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť Vernostný program CREEDO s tým, že v takom prípade umožní vo vopred stanovenej lehote a za vopred definovaných podmienok vysporiadania získaných Klientskych výhod. Dátum ukončenia Programu bude oznámené predovšetkým na webových stránkach Vernostného programu CREEDO, prípadne tiež v priestoroch jednotlivých partnerov.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

5.1  Reklamácie týkajúce sa získaných výhod alebo iných záležitostí v rámci programu CREEDO je klient ako držiteľ CREEDO karty oprávnený podať písomne, elektronicky u CREEDO věrnostní program s.r.o. Reklamácia bude riešená v súlade s pravidlami reklamačného konania, teda najneskôr do tridsiatich dní od doručenia reklamácie.

5.2  Spoločnosť CREEDO věrnostní program s.r.o. zodpovedá za škodu podľa všeobecných právnych predpisov. Spoločnosť CREEDO věrnostní program s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú klientovi, najmä pri

·  prerušenie disponibility prístupu klienta na internet,

·  ďalších technických a elektronických chýb (i) počas dátovej komunikácie cez internet, ako aj pri použití internetového portálu CREEDO, SMS-služby CREEDO a CREEDO-aplikácií pre mobilné koncové zariadenia, ak tieto chyby nie sú v oblasti zodpovednosti CREEDO

·  pri nedostupnosti mobilných sietí alebo terminálu a

·  nedostatočnej funkčnosti mobilných koncových zariadení klienta.

5.3  Pre zmluvu medzi CREEDO a klientom platí online registračný formulár ako aj tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli dané k dispozícii zo strany CREEDO.

5.4  Klient prehlasuje, že údaje, ktoré poskytol CREEDO, sú pravdivé, a v prípade zavineného poskytnutia nepravdivých údajov prehlasuje, že nebude od CREEDO vymáhať žiadne nároky, a to ani nároky z prípadne vzniknuté škody.

5.5  V prípade rozporu medzi Zmluvou a týmito VOP majú prednosť ustanovenia dohodnuté v zmluve.

5.6  TTieto všeobecné obchodné podmienky CREEDO je možné jednostranne meniť alebo upravovať s tým, že o zmene alebo úprave a dátume ich účinnosti bude spoločnosť CREEDO věrnostní program s.r.o. informovať zverejnením na webových stránkach programu CREEDO a rozosielaním e-mailom všetkým existujúcim členom.

Článok VI.

Ostatné dojednania

6.1  CREEDO vždy zverejní aktuálne použiteľné podmienky na www.creedo.eu.

6.2  Nárok na týždenný prevod vzniká od minimálnej sumy vo výške 12 Eur.

6.3  Náklady na vydanie náhradnej CREEDO karty je 15 Eur.

6.4  Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Pravidlá Vernostného programu CREEDO platí od 16.12.2018.

 

Predchádzajúce obchodné podmienky nájdete tu.